۱۴

خرداد

آفتاب پرست

آفتاب پرست

تاریخچه پید ایش وکشت آفتاب پرست:
گل آفتاب پرست نبات محلی (بومی) قاره امریکا بود ه ود رقرن ۱۶ توسط تا جران ویا متکشیفین به هسپانیه اورد ه شد ه ومرد مان جهان به مقاصد مختلف به کار برد ه د رتهیه غذ ا وساختن روغن استفاد ه میگرد د
امروز گل آفتاب پرست یک نبات تیلی عمد ه به حساب رفته ود ربسیاری ممالک د رساختن روغن ود یگر مقاصد از ان استفاد ه می نما یند.
اهمیت ا قتصادی
گل آفتاب پرست ۴۰-۵۰% تیل د ارد از جمله نباتات مهم تیلی بود ه روغن ان د ر پخت پز و کنجاره ان منبع خوب پروتین و خوراکه حیوانی راتشکیل مید هد. ساحه کشت نبات آفتاب پرست د رجهان ۹٫۲ میلیون هکتار زمین بود ه که پنج میلیون هکتار زمین انها د رشوروی سابق است. ممالک تولید کنند ه ان شوروی سابق ، ارجنتاین، چین ، امریکا، هسپانیه ، رومانیا، ایران، هنگری، ترکیه، و همچنان د ر د یگرممالک جهان کشت می شود. د رافغانستان گل آفتاب پرست گرچه به شکل وحشی ویازینتی یافت می گرد د ولی از چند ین سال به این طرف انواع اصلاح شد ه ان از شوروی سابق وارد گرد ید ه نتیجه بهتر را بد ست امد ه است.

ورایتی ها
ورایتی های که تحت تجربه قرار گرفته است قرار ذیل است
از جمله ورایتی ها که تحت تجربه قرار گرفته است One AAMK-15401:
ا گرد ید ه و د رطول ۹۰-۱۲۰ روز پخته شد ه وحاصل ان ۱٫۶ton/ha میباشد در -۲ton /ha تا ۳ تن این ورایتی روسی مباشد .
ورایتی د یگر روسی بنام ۲:Commander-50938 و۳: Mangarin-50942 و۴:perwaik-Ajj د رولایت
کند هار، تخاروبغلان تحت وزارت زراعت تحت تجربه قرار گرفته است.
۵: ورایتی زود رس : Menrionite,Arrowhead,Adoance این ورایتی ها زود رس بوده قد انها ۱متر تا ۱٫۸۰ سانتی متر رسیده و بصورت تجارتی کشت می گردد.
خصوصیات نباتی آفتاب پرست
آفتاب پرست تحت نام علمی Hdiannthus annuus مطالعه گرد ید ه و متعلق به فامیل Compositaeیا Asteraceae میباشد .
نبات آفتاب پرست نبات یک ساله علفی بوده وطول ان به۱-۶m میرسد ساقه واحد د اشته و پوشید ه به مویک ها است قطر ان ۱٫۵تا ۲٫۵می رسد.و یا بشتر از ان می باشد . و در انجام ساقه گل می باشد . ساقه تولید چند ساقه نموده که در انجام هر ساقه گل بوجود می اید برگ های این ساده بوده بالای ساقه بطوری متناوب تنظیم میگردد سیستم گلی ان به شکل کاسه ، گل،قرص بوجود می اید که یکی ان بار دارد و دیگری ان خنثی میباشد.کاسه افتاب پرست قطر کاسه ان از ۶۰ -۸۰ سانتی متر میرسد . برای گرده افشانی به عوامل مانند حشرات و باد ضرورت دارد . در افتاب پرست گرده افشانی غیر خودی است اسن نبات اساسا نام خود را از میلان گل و برگ به سمت افتاب گرفته که حالت خم شدن نبات به سمت افتاب بنام Heliotrapic مینامد.
خصوصیات بیولوژیکی آفتاب پرست
نبات آفتاب پرست د وران حیات خود را د رمد ت ۱۳۰-۹۰ روز تکمیل می نماید که این د وران نظر به شرایط اقلیمی، محیطی واگروتخنیک فرق میکند تخم آفتاب پرست ۸-۱۵C به جوانه زد ن شروع می کند حرارت مناسب برای جوانه زد ن ۲۰-۲۲C میباشد د رمراحل بعد ی نمو حرارت مناسب ۲۵-۲۷C میباشد .
آفتاب پرست یک نبات روز کوتاه بود ه ود رمرحله گل کرد ن و پرشد ن د انه به اب بیشتر ضرورت د ارد د رنتیجه رطوبت کافی د مراحل نموی و خشک شدن دانه از نبات مذکور حاصل اعظمی بدست میاید .

عملیات زراعتی
اماد ه کرد ن زمین، طرزکشت ومقد ارتخمریز:
نبات آفتاب پرست د رمناطق که غله جات توافق د ارد کشت گرد ید ه و زمین باید د رخزان سال ویا د ر بهار قلبه گرد د وحد اقلاً سه مرتبه ماله گرد د. چون آفتاب پرست د رخاکهای نرم و مرطوب نمو خوب می نماید لازم است که قبل ازکشت زمین عمیقاً ابیاری گرد د.
گل آفتاب پرست بشکل خطی د رقطارهای که شمالاً جنوباً ترتیب گرد ید ه کشت گرد ید ه فاصله بین قطارها ۶۰-۷۰cm وبین د و بته ۳۰-۴۰cm د رنظر گرفته می شود. د ر هر چقره ۵-۴ د انه تخم اند اخته شد ه که به این ترتیب مقد ارتخمریز ۱۲-۱۴kg/ha میرسد. تخم در فی هکتار نظر به نوع نباتات سالم بودن تخم و فیصدی تخم وفیصدی جوانه زدن فرق می کند . عمق کشت ۵-۷ سانتی متر و در صورتیکه در زمین رطوبت کافی موجود
نباشد در این صورت به عمق ۸-۹ سپارش میگردد .قبل از کشت برای مدت ۲۴ ساعت در اب تر می گردد.
وقت بذ ر واستعمال کود کیمیاوی
وقت مناسب کشت عامل عمد ه د رحاصل آفتاب پرست بود ه و وقت کشت می گرد د که د رجه حرارت خاک ۵-۶C رسید ه باشد آفتاب پرست د ر ماه حمل کشت می گرد در حالیکه در ولایات گرم سیر از ۱۵ د لو تا اوایل حوت سفارش می گرد د. د روقت گل حرارت بلند سبب پائین امد ن حاصل می گرد د بناً آفتاب پرست باید قبل از رسید ن روزهای گرم پخته شود مقد ار ۱۱۰kg /ha یوریا و۱۰۰kg/ha د ای امونیم فاسفیت باید استعمال گردد استعمال کود های کمیاوی معمولا ۴۰ -۵۰ کیلوگرام پوتاشیم سلفیت استعمال شود . تمام کود DAP و پوتاشیم سلفیت و نصف یوریا در وقت کشت و نصف دیگر یوریا دوقسمت شده ان در وقت یکه کردن و قسمت دیگر ان در گل اولی استعمال گردد.
یکه کرد ن وخشاوه
زمانیکه نبات آفتاب پرست به مرحله یک و یا د وبرگه برسد یکه شد ه و د رهر چقرک یک الی د و بته قوی وسالیم گذ اشته شود و باقی بته ها د ور می شود. برای نرم کردن زمین و دور کردن گیاهای هرزه وجلوگیری از سه پیچ شدن افتاب پرست مزرعه ۳-۴ مرتبه بوسیله پالیکتور یاکتمن خیشاوه کردد.

آبیاری:
گرچه افتاب پرست به مقایسه سایر نباتات در مقابل کم ان مقاومت داشته ولی تطبیق کمی اب حاصل را از نیم الی تا ۱٫۵ تن فی هکتار بالا می رود ابیاری اول زمانیکه قد نبات آفتاب پرست به ۲۰-۲۵cm برسد عملی می گرد د، ابیاری د وم د ر مرحله تشکیل پند ک، ابیاری سوم د رمرحله باز شد ن گلها و ابیاری های د یگر نظر به ضرورت نبات بعد از ۱۵-۲۰ روز در نظر گرفته می شود. عملی می گرد د.
تناوب زراعتی
تناوب زراعتی نه تنها در حاصل خزانی بلکه در کنترول امراض و حشرات رولی مهم دارد افتاب پرست با نباتات لیگیومی زغر،جو، جواری ،گندم و غیره کشت می گردد.
جمع آوری آفتاب پرست
جمع اوری گل افتاب پرست زمانی اغاز میگردد که عقب کاسه گل زرد ویا رنگ نصواری را اختیار کند . تخم از گل افتاب پرست وقتی جدا میگردد که رطوبت تخم ۸-۹% باشد باشد د رمناطق سرد سیر کشور ما جمع آوری حاصل از اخر برج سرطان تا اوایل برج اسد صورت می گیرد اما د رمناطق گرمسیر کشورما از اخر ماه جوزا صورت می گیرد.

نوشته شده توسط محمد هارون ” تولنپال ”

تعداد ۲ نظر برای این نوشته.

  1. عرفان مشعل گفت:

    معلومات اضافی درباره گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی است

  2. محمد هارون "تولنپال" گفت:

    دوست عزیز سلام های مرا بپذیر خیلی وقت است که من مصروف تهیه سیمینار خویش بوده ام و نتواستم تا در رابطه به موضوع که شما خواستید معلومات اضافی بګنجانم معذرت مرا بپذیر در آینده نزدیک انشاءالله خواهم این موضوع را اضافه نمود

دیدگاهتان را بیان کنید!